1. เมื่อทำแบบทดสอบผ่านแล้ว แคปหน้าจอภาพประกาศนียบัตรที่ได้รับจากระบบ (สำหรับผู้เล่นอายุ8ปีขึ้นไป)

2.แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมแนบภาพประกาศนียบัตรดังกล่าว ส่งมาที่ sustainabilitydept@dtac.co.th เพื่อรับประกาศนียบัตรฉบับสวยงามที่มีชื่อ-นามสกุลครบถ้วน ในลำดับต่อไป